• 01 mtbs
  • 02 mtbs
  • 03 mtbs
  • 04 mtbs

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 94. poz. 1037 z późn. zm.) , przepisów ustawy z dnia dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) , przepisów innych ustaw ,oraz przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw oraz zarejestrowanej na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury oznaczonej numerem 493/471 z dnia 16-06-2004 r umowy spółki .

Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem 0000142797

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie jest jednoosobową spółką utworzoną przez Gminę Miasta Gostynin.